Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Projectes de FEDAC Vic

Propostes amb significat de FEDAC Vic

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Vic participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Erasmus +

A FEDAC Vic formem part d’un programa Erasmus anomenat Consorci CETE+ (Consorci Europeu per la Transformació Educativa). Alhora, aquest està format per 14 microconsorcis dels quals nosaltres formem part de l’ESAM-TILC (Estratègies de Suport a l’alumnat d’origen estranger- Tractament Integrat de Llengua i Continguts).

El nostre microconsorci ESAM-TILC està format per set centres educatius de tot Catalunya que implementem diverses transformacions educatives.

L'objectiu principal del programa és enriquir-nos a través de la col·laboració intercentres i reforçar el suport lingüístic per als alumnes que ho necessitin. Més concretament, en el nostre centre, hem decidit focalitzar-nos en la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, així com en el desenvolupament de les habilitats interculturals.

Estem treballant activament per millorar la qualitat de l'educació a través de l'exploració de noves estratègies i la col·laboració amb altres centres educatius, amb una atenció especial en el suport als estudiants d'origen estranger en termes de llengua. Aquesta iniciativa contribuirà a la creació d'un entorn educatiu més inclusiu i enriquidor.

Batxillerat DUAL

El programa Diploma Dual® creat i desenvolupat per Academica Corporation prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència d'acord amb tres grans objectius.

 • Immersió lingüística: Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.

 

 • Immersió tecnològica: Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

 

 • Immersió personal: L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.
Escola multilingüe

El projecte d’escola multilingüe forma part de la implementació del pla lingüístic 3L a les 25 escoles FEDAC. Aquest pla té com a objectiu principal desenvolupar la competència lingüística dels estudiants en les dues llengües oficials de Catalunya i en anglès. La importància de la llengua és fonamental dins del nostre projecte educatiu.

El projecte multilingüe està estretament vinculat amb el desenvolupament de la competència comunicativa, que es pot descriure com la capacitat de comunicar-se de manera oral (conversar, escoltar i expressar-se), escrita i amb llenguatges audiovisuals.

Aquesta competència és un dels principals mitjans d'aprenentatge, facilita l'accés al coneixement i, per tant, contribueix al desenvolupament cognitiu dels alumnes. A més, actua com a transmissora de cultura i tradicions, col·labora en l'adquisició d'habilitats socials i és, en definitiva, és un vehicle essencial per a la comunicació.

Dins d’aquest projecte s’engloben activitats com:

 • 1 hora setmanal en llengua anglesa a educació infantil
 • AICLE a partir de 3r de primària
 • Educació Física en llengua anglesa a partir de 3r de primària
 • Francès com a segona llengua estrangera de manera optativa a partir de S1
 • Auxiliar de conversa
 • Diploma Dual
 • Viatge d’immersió lingüística a Londres a S4
 • Celebració dels Jocs Florals
 • Celebració de diferents activitats i tradicions de la cultura catalana
 • Participació en concursos
Pensament computacional

És la dansa màgica dels algorismes, una coreografia de lògica elegant que guia la ment cap a la resolució de problemes. És com un joc mental de tetris, on les peces són les idees i cal encaixar-les amb habilitat per construir solucions brillants tot tractant aspectes de codificació i patrons de pensament que permetin a l’alumnat desenvolupar habilitats com el raonament lògic, el pensament crític, la creativitat i la presa de decisions sense utilitzar cap dispositiu digital o mitjançant altres vies com és el tinkering, design thinking i robòtica i programació.

Participació democràtica

La participació democràtica en l'entorn escolar representa un pilar fonamental per al desenvolupament integral dels estudiants i la construcció d'una comunitat educativa sòlida. Aquest principi es basa en la idea d'involucrar activament tots els membres de la comunitat escolar en la presa de decisions i en la creació d'un ambient que fomenti la col·laboració i el respecte mutu.

A FEDAC Vic tenim un equip d’educadors AIPS que són els Agents Impulsors de la Participació a l’escola  i el seu principal objectiu és impulsar processos participatius al centre. A més, a partir de 1r de primària també hi ha un representant AIP de cada classe amb el propòsit de promoure una estructura assembleària de manera que l’alumnat no solament pugui triar sinó també formar part de la presa de decisions. 

A més, també hem començat a incloure la veu de les famílies a través de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).

Un canvi de paradigma cap a una participació democràtica més activa a les escoles és essencial per al desenvolupament integral dels estudiants i per a la construcció d'una societat més justa, inclusiva i participativa.

Escola verda

El projecte d’Escola Verda promou la sensibilització de tota la comunitat educativa de les escoles FEDAC envers els valors de la sostenibilitat, tot afavorint l’interès per investigar fenòmens i adquirir nous coneixements científics. D'aquesta manera, el projecte d'Escola Verda permet repensar el currículum i plantejar l'estudi dels fenòmens socials i naturals tenint en compte la seva complexitat i situant l'alumne en el seu entorn.

Alhora, el projecte també es proposa aconseguir una gestió sostenible de les escoles pel que fa a consum de recursos, gestió de residus, etc., i afavorir l'extensió dels hàbits i conductes sostenibles a tota la comunitat eductiva i en tots els àmbits i espais: aules, menjadors, patis, secretaria, etc. Ens plantegem, per tant, formar ciutadans crítics i participatius capaços de fer front al repte de la sostenibilitat.

Mentoria

El procés de construcció de la identitat docent i desenvolupament de la competència professional com a educador no és fàcil en els seus inicis. 

En aquest procés el rol de l’educador referent, del mentor, esdevé clau. Cal construir una nova professió educativa entorn de la seva figura, un model professional que s’enriqueixi del contacte amb altres col·legues i amb el rigor i la reflexió educativa liderada des de la mateixa escola.

FEDAC Vic com a escola acollidora i propera, assumeix el repte de transformació i millora dels processos de desenvolupament de persones, més enllà dels recursos materials i humans disponibles.

L’equip facilitador de MentorS acompanya als nous docents en el procés d’adaptació a la nostra organització, procurant ajudar a conèixer tots els seus aspectes i les persones que la formen, a trobar-s’hi a gust i a percebre-la com un entorn amable.

+Art

L’art és un llenguatge universal que es pot promoure transversalment a través de qualsevol àmbit per enriquir l’aprenentatge dels estudiants. A FEDAC Vic apostem perquè els nostres alumnes tinguin una mirada i una sensibilitat sobre l’art.

Més Art a les escoles és un projecte que promou totes les disciplines artístiques dins l’aula perquè cada infant pugui desenvolupar la imaginació i la creació. 

Les arts ens ajuden i ajuden als infants i joves a imaginar quina realitat voldrien. Aquest procés d’imaginar els ajuda, alhora, a conèixer la que tenen i a reconèixer-se la seva capacitat per transformar-la. S’ha de generar la impressió als alumnes, que generi motivació i curiositat, ha d’haver-hi llibertat. L’escola és un espai de pensament crític.

L’art, com a enfocament transversal a les escoles, pot enriquir l’educació dels estudiants, millorar les seves habilitats i ampliar la seva comprensió del món que els envolta. És una inversió en el seu desenvolupament integral com a individus i ciutadans.

Treball per projectes

L’ABP és una estratègia d’aprenentatge que es caracteritza per un escenari d’aprenentatge més vivencial i significatiu a partir d’un desafiament, pregunta o problema a resoldre. Permet aplicar els coneixements dintre un context amb el fi en ment d’elaborar un producte final situant a l’alumnat com a protagonista del seu propi aprenentatge.

A través de l'Aprenentatge Basat en Projectes, els estudiants desenvolupen habilitats com la resolució de problemes, la presa de decisions, la col·laboració i la comunicació.

Aprenentatge cooperatiu

Aquesta metodologia pretén canviar el paradigma de distribució de l’alumnat en el treball en grup, d’una estructura d’activitats individualistes o competitives a una estructura cooperativa.

Els estudiants formen petits equips de treball per ajudar-se i animar-se a l’hora d’aprendre, establint sinergies positives entre els integrants.  

El fi en ment és que els aprenents tinguin un paper actiu tot desenvolupant la solidaritat i el respecte a les diferències que suposa conviure en una societat inclusiva i en comunitats integradores. 

De manera més operativa, podem dir que l’aprenentatge cooperatiu correspon a una determinada forma d'organitzar les propostes d’aprenentatge que els alumnes han de seguir per tal d’assegurar al màxim la participació equitativa i la interacció simultània.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website