Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

PLA ERASMUS +

PLA ERASMUS +

Aquest any, l’escola FEDAC Vic forma part d’un Pla Internacional Erasmus. El Pla Erasmus és un conjunt de programes de la Unió Europea per a l’Educació, la Formació i l’Esport. Uns programes amb diverses accions, algunes destinades a la mobilitat, d’altres a la cooperació i d’altres a les polítiques.

Nosaltres estem dins un programa Erasmus anomenat Consorci CETE+ (Consorci Europeu per la Transformació Educativa). Alhora, aquest està format per 14 microconsorcis dels quals nosaltres formem part de l’ESAM-TILC (Estratègies de Suport a l’alumnat d’origen estranger- Tractament Integrat de Llengua i Continguts).

El nostre microconsorci ESAM-TILC està format per set centres educatius de tot Catalunya que implementem diverses transformacions educatives, sota el paraigua d’un coordinador i un equip impulsor.

Quin és l’objectiu i la missió del nostre consorci?

L’objectiu és ajudar al centre a assolir la transformació educativa a través de l’impuls dels programes d’innovació i internacionalització i esdevenir referents gràcies a les seves activitats d’alta qualitat.

La missió és consolidar un sistema inclusiu que afavoreixi el desenvolupament personal i professional de la ciutadania seguint els objectius CE 2027 i l’Agenda 2030 de l’ONU.

Els punts clau són les comunitats d’aprenentatge i l’avaluació com a eina de millora.

El Pla Erasmus és un pla de millora per la nostra escola tant en l’àmbit organitzatiu, com de professorat i d’alumnat a través de les oportunitats de mobilitat interescolar que aquest ofereix.

Participem en aquest programa per conèixer bones pràctiques que es desenvolupen en altres països d’Europa i participar d’activitats formatives, prèviament seleccionades, per poder incidir en la millora de l’atenció de l’alumnat d’origen estranger en totes les àrees i matèries. Així com també, introduir estratègies d’ensenyament del llenguatge acadèmic en tots els àmbits curriculars i, en definitiva, millorar els resultats acadèmics i el desenvolupament personal de tot l’alumnat.

A l’escola FEDAC Vic també treballem en el projecte lingüístic 3L on vetllem pel desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa de tots els nostres alumnes en tres llengües: català, castellà i anglès. Per impulsar la llengua anglesa, apostem per la metodologia CLIL/AICLE amb el que s’estudien continguts d’àrees no lingüístiques en una tercera llengua. Partint d’aquesta idea, treballem en projectes escolars europeus, com l’eTwinning i l’Erasmus +.

A final del curs passat, doncs, es va constituir l’equip impulsor Erasmus+ de la nostra escola. Aquest equip va començar a dissenyar el pla d’acció per implementar el projecte. S’ha fet una anàlisi i detecció de necessitats, una definició d’objectius generals i específics per determinar els recursos i ara estem en el moment de la planificació de les accions. El programa, també ha de dissenyar unes estratègies de seguiment i mecanismes d’avaluació que ens permetin millorar el procés i concretar quin impacte ha tingut al nostre centre per tal de determinar-ne la sostenibilitat del programa.

Així doncs, ara estem analitzant tot allò que volem aconseguir per concretar què farem en un primer termini de quinze mesos.

L’equip impulsor és també el responsable de la comunicació i pla de difusió del programa tant a nivell intern per la resta de professorat i alumnat, com a nivell extern per les famílies i institucions. Per aquest motiu, l’alumnat d’S3 començarà participant en el concurs de logotip del consorci CETE+, juntament amb la resta d’escoles europees que estan dins del mateix programa. En la selecció del logotip guanyador hi participarà l’alumnat de P4 fins a S4 i tot el professorat de l’escola mitjançant un formulari digital. El logotip guanyador de la nostra escola passarà a participar en el concurs de logotips europeu.

Aquesta activitat ens ajudarà a crear un sentiment de pertinença al projecte en la comunitat educativa (docents, alumnat, famílies…) i donar a conèixer quins àmbits s’estan treballant per la internacionalització i millora de la qualitat de l’educació. En el nostre cas, l’àmbit que treballarem és la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i les habilitats interculturals.

Pròximament, se’ns informarà de quines mobilitats de professorat per fer “job shadowing” (observació) a altres centres educatius, farem a la nostra escola. Aquestes experiències són una gran oportunitat per enriquir-nos i de col·laboració intercentres per tal de reforçar el suport lingüístic a tot aquell alumnat que ho necessiti.

El pla Erasmus